Raad van State schortst het nieuwe verkeersbesluit benzine.

   Donderdag 28-09-2017 diende een kort geding bij de Raad van State van Nico Meininger tegen het besluit van de gemeente om benzineauto’s uit de milieuzone te weren.

 
 

Voorlopige Voorziening Raad van State
Datum: 11-10-2017 update: --

Donderdag 28-09-2017 diende een kort geding bij de Raad van State van de Rotterdammer Nico Meininger tegen het besluit van de gemeente om benzineauto’s die voor 1992 gebouwd zijn uit de milieuzone te weren. Vandaag deed de Raad van State uitspraak.

Nico Meininger, Rotterdammer en in het bezit van een Mercedes Benz W116 450SEL en daarnaast voor dagelijks gebruik, een electrische Toyota Prius waarmee Meininger altijd elektrisch door de stad rijdt. De heer Meiniger woont in hartje Rotterdam met een garage maar moet door de regelgeving van de Wethouder Pex Langenberg (D66) noodgedwongen een extra garage huren voor zijn geliefde oldtimer. En dat terwijl de heer Meininger, thuis de ruimte heeft om de auto te stallen. Met als gevolg extra reistijd heen en terug van de extra gehuurde garage en de maandelijkse kosten die dat met zich meebrengt. Een onwenselijke situatie. Hij spande een Voorlopige Voorziening aan bij de Raad van State en vandaag is er de uitspraak. Benzine auto's mogen weer in Rotterdam rijden!

//persbericht Raad van State //

Oude benzineauto's mogen voorlopig weer in Rotterdamse milieuzone
Woensdag 11 oktober 2017
De gemeente Rotterdam mag benzineauto's van vóór 1 juli 1992 voorlopig niet uit de Rotterdamse milieuzone weren. Dat blijkt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (11 oktober 2017).

In de milieuzone heeft het gemeentebestuur een verbod opgelegd voor dieselauto's van vóór 1 januari 2001 en benzineauto's van vóór 1 juli 1992 in het gebied ten noorden van de Nieuwe Maas binnen de Ring. De uitspraak van de voorzieningenrechter van vandaag gaat alleen over de benzineauto's en niet over de dieselauto's.

Uitspraak rechtbank
De uitspraak van de voorzieningenrechter is een vervolg op een eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam in juni van dit jaar over de milieuzone. Daarin oordeelde de rechtbank dat benzineauto's van vóór 1 juli 1992 niet langer uit de milieuzone geweerd mogen worden. Het gemeentebestuur had naar het oordeel van de rechtbank "niet aannemelijk gemaakt dat deze voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel van de uitstoot van stikstofdioxide veroorzaken". Het weren van die auto’s uit de milieuzone heeft zodanig nadelige gevolgen voor deze autobezitters, dat de gevolgen daarvan "onevenredig zijn" tot het doel van de milieuzone. De rechtbank herriep daarom het besluit voor de oude benzineauto's. Zij sloot uit dat het gemeentebestuur voor de benzineauto's een besluit met dezelfde strekking kon nemen en bepaalde dan ook dat het gemeentebestuur dat ook niet hoefde te doen. Het gemeentebestuur nam echter wel een nieuw besluit op 1 augustus van dit jaar. Het besloot daarbij opnieuw de benzineauto's van vóór 1 juli 1992 uit de milieuzone te weren.

Nieuw besluit
In de uitspraak van vandaag oordeelt de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak dat het gemeentebestuur onjuist heeft gehandeld door opnieuw "een besluit met dezelfde strekking te nemen", terwijl hiervoor naar het oordeel van de rechtbank geen mogelijkheden zijn. Het gemeentebestuur is aan dat oordeel van de rechtbank gebonden. Omdat het bovendien gaat om een ingrijpende maatregel voor inwoners van Rotterdam die in de milieuzone wonen en met hun oude benzineauto hun woning niet meer kunnen bereiken, heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak het nieuwe besluit van het gemeentebestuur geschorst.

Gevolg van de uitspraak
Totdat de Afdeling bestuursrechtspraak een definitieve uitspraak heeft gedaan in deze zaak, mogen benzineauto's van vóór 1 juli 1992 de Rotterdamse milieuzone dan ook weer in.

Lees hier de volledige uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 201705992/2.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=92692&summary_only=&q=milieuzone

Uitspraak 201705992/2/A2

Datum van uitspraak: woensdag 11 oktober 2017
Tegen: het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam
Proceduresoort: Voorlopige voorziening
Rechtsgebied: Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
ECLI: ECLI:NL:RVS:2017:2726
Bij deze uitspraak is een persbericht uitgebracht.

201705992/2/A2.
Datum uitspraak: 11 oktober 2017

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek van [verzoeker] om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)) hangende de hoger beroepen van onder meer:

het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam,

tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 14 juni 2017 in zaak nr. 16/3322 e.v. in het geding tussen onder meer:

[verzoeker], wonend te Rotterdam

en

het college.

Procesverloop

Bij besluit van 16 november 2015 heeft het college het verkeersbesluit "Milieuzone Rotterdam 2016" vastgesteld.

Bij besluit van 19 april 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam het door onder meer [verzoeker] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 14 juni 2017 heeft de rechtbank de door onder meer [verzoeker] daartegen ingestelde beroepen gegrond verklaard, het besluit van 19 april 2016 vernietigd, voor zover de bezwaren gericht tegen de ingangsdatum van het verkeersbesluit en gericht tegen het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine met een datum eerste toelating van 30 juni 1992 en ouder ongegrond zijn verklaard, bepaald dat de woorden "1 januari 2016" onder beslispunt 3 van het besluit van 16 november 2015 worden vervangen door de woorden "1 mei 2016" en het besluit van 16 november 2015 herroepen, voor zover het de zinsnede "benzine 30 juni 1992 en ouder" onder beslispunt 3 betreft en bepaald dat die zinsnede geheel komt te vervallen.

Het college heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld.

Bij besluit van 1 augustus 2017 heeft het college het verkeersbesluit "Milieuzone Rotterdam benzine 30 juni 1992 en ouder" vastgesteld.

[verzoeker] heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 28 september 2017, waar [verzoeker], bijgestaan door mr. N. Strikwerda, advocaat te Utrecht, en het college vertegenwoordigd door mr. E.C.M. Schippers, advocaat te Den Haag, H. van Rhijn, S.M. Davison en L.J. Verhoek, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het besluit van 16 november 2015 is een verkeersbesluit strekkende tot de invoering van een milieuzone per 1 januari 2016 in een gebied van de gemeente Rotterdam dat globaal wordt begrensd door de A20, de A16, de noordoever van de Maas en de S 114. Ook de drie oeververbindingen van de Maas en het Noordereiland behoren tot de milieuzone. De milieuzone wordt aangegeven door verkeersbord C6 volgens bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Met onderborden is aangegeven dat het verbod geldt voor dieselvrachtauto’s in de Euroklasse I tot en met III, voor dieselauto’s met een datum eerste toelating 31 december 2000 en ouder en voor benzineauto’s met een datum eerste toelating van 30 juni 1992 en ouder. Bij het besluit van 19 april 2016 heeft het college het besluit van 16 november 2015, voor zover hier van belang, gehandhaafd.

3. De rechtbank heeft, voor zover van belang, het beroep van onder meer [verzoeker] gegrond verklaard en het besluit van 15 november 2016 herroepen, voor zover het een verbod behelst om met benzineauto’s met een datum eerste toelating 30 juni 1992 en ouder de milieuzone in te rijden.

4. Het besluit van 1 augustus 2017 heeft als strekking dat het niet is toegestaan de in het besluit aangegeven milieuzone in te rijden met personenauto’s en bestelauto’s die op benzine rijden, waarvan de datum eerste toelating valt op 30 juni 1992 of eerder. Het besluit heeft daarmee dezelfde strekking als het herroepen deel van het besluit van het college van 16 november 2015.

5. Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb heeft het bezwaar of beroep van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben. Het besluit van 1 augustus 2017 strekt tot vervanging van het besluit van 16 november 2015, voor zover het is herroepen. De Afdeling heeft partijen in de bodemprocedure medegedeeld dat de Afdeling het besluit van 1 augustus 2017 zal betrekken bij het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van 14 juni 2017. De voorzieningenrechter is van oordeel dat hij daarom bevoegd is het verzoek om voorlopige voorziening te behandelen.

6. [verzoeker] heeft de voorzieningenrechter verzocht het besluit van 1 augustus 2017 te schorsen. Hij betoogt dat hij als gevolg van het verkeersbesluit niet meer met zijn oude benzineauto de milieuzone, waar hij woont, in mag rijden. Daardoor kan hij met zijn auto zijn woning niet meer bereiken en kan hij daar niet langer parkeren. Verder voert hij aan dat de rechtbank het eerdere verkeersbesluit heeft vernietigd en deels herroepen. Het nieuwe verkeersbesluit is onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. Het college heeft nog steeds onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de categorie auto’s "personen- en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder" een onevenredig groot deel van de uitstoot van NO2 veroorzaken. Het college heeft niet met cijfers onderbouwd wat het effect is van het weren van 0,14% verkeersaandeel, als gevolg waarvan dan de gestelde doelen niet kunnen worden gehaald, aldus [verzoeker].

6.1. Bij de uitspraak van 14 juni 2017 is de rechtbank met betrekking tot de vraag of de belangenafweging voor zover het betreft "het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder" zodanig evenredig is dat verweerder in redelijkheid tot dit onderdeel van het verkeersbesluit heeft kunnen komen tot de volgende conclusie gekomen:

"21.3.8. Het bestreden besluit geeft dus blijk van een zodanig onevenredige belangenafweging dat het in strijd moet worden geacht met de toetsingsmaatstaf genoemd in rechtsoverweging 8. Met het oog op vorenstaande feiten en omstandigheden is de rechtbank dan ook van oordeel dat het bij het bestreden besluit gehandhaafde verkeersbesluit in dat opzicht zodanige nadelige gevolgen voor deze groep autobezitters zal hebben, dat deze gevolgen onevenredig zijn in verhouding tot de met het verkeersbesluit te dienen doelen.

(…)

23. De rechtbank acht uitgesloten dat verweerder in staat zal zijn om de gebreken van het bestreden besluit zodanig te herstellen dat het verkeersbesluit voor zover dit "het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder" betreft ongewijzigd in stand zal blijven. In de tussentijd ondervinden eisers nadeel. De rechtbank ziet dan ook aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb zelf in de zaak te voorzien. Daartoe zal de rechtbank het bezwaar van eisers (…), voor zover gericht tegen "het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder", gegrond verklaren en het verkeersbesluit in zoverre herroepen en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van dit onderdeel van het vernietigde besluit. Dit betekent dat "het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder" niet langer geldt en dat verweerder in dit kader geen nieuw besluit behoeft te nemen."

6.2. Uit het voorgaande blijkt, dat er volgens de rechtbank geen mogelijkheden voor het college waren een nieuw besluit te nemen met dezelfde strekking als het door de rechtbank herroepen gedeelte van het besluit van 16 november 2015. Aan dat oordeel is het college rechtens gebonden. Door toch een besluit met dezelfde strekking te nemen als het herroepen besluit - zonder dat de uitspraak van de rechtbank, voor zover daarbij het besluit van 16 november 2015 is herroepen, is geschorst - heeft het college rechtens onjuist gehandeld. Daar komt nog bij dat de vraag of de nieuwe gegevens, waarop het college zich bij het nemen van het besluit van 1 augustus 2017 heeft beroepen, voldoende zijn om alsnog een milieuzone voor benzineauto’s met een datum eerste toelating van 30 juni 1992 of ouder in te kunnen stellen, een diepgaand onderzoek vergt. Hiervoor is de procedure van de voorlopige voorziening niet geschikt. Het gaat ook om een ingrijpende maatregel voor degenen die, zoals [verzoeker], in de milieuzone wonen en als gevolg van het inrijverbod hun woning niet meer met hun oude benzineauto kunnen bereiken. Het verzoek van [verzoeker] dient derhalve te worden ingewilligd.

7. Gelet op het vorenstaande ziet de voorzieningenrechter aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

8. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam dient ten aanzien van [verzoeker] op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 1 augustus 2017, kenmerk 17/0027836;

II. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam tot vergoeding van bij [verzoeker] in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 990,00 (zegge: negenhonderdnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

III. gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam aan [verzoeker] het door hem voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 168,00 (zegge: honderdachtenzestig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. H.G. Lubberdink, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. P. Lodder, griffier.

w.g. Lubberdink w.g. Lodder
voorzieningenrechter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 11 oktober 2017

17.

 


Lees ook:

Oude benzineauto’s mogen toch in Rotterdam
https://www.telegraaf.nl/nieuws/768495/oude-benzineauto-s-mogen-toch-in-rotterdam 

Rotterdam opnieuw teruggefloten over milieuzone
http://www.rijnmond.nl/nieuws/160136/Rotterdam-opnieuw-teruggefloten-over-milieuzone 

Oude benzineauto's mogen milieuzone weer in
https://www.ad.nl/rotterdam/oude-benzineauto-s-mogen-milieuzone-weer-in~a84a7adb/ 

Benzineauto's zijn toch weer welkom in de milieuzone van Rotterdam.
https://www.bnr.nl/nieuws/mobiliteit/10331398/vervuilers-weer-welkom-in-rotterdam 

Hilarisch: oude auto’s mogen nu wél weer Rotterdam in!
https://www.autoblog.nl/nieuws/hilarisch-oude-autos-mogen-nu-wel-weer-rotterdam-in-103069  

Oude benzineauto’s mogen Rotterdamse milieuzone weer in
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/11/oude-benzineautos-mogen-rotterdamse-milieuzone-weer-in-a1576841

Tweede uitspraak ten faveure van oudjes
https://www.autoweek.nl/nieuws/oude-benzineautos-mogen-milieuzone-rotterdam-in/

Raad van State: Oude benzineauto mag milieuzone in
https://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2017/10/raad-van-state-oude-benzineauto-mag-milieuzone-in

Oude benzinewagens weer welkom in hartje Rotterdam
https://www.denieuwspeper.nl/politiek/oude-benzinewagens-weer-welkom-hartje-rotterdam/

Rotterdam verliest zaak milieuzone binnenstad
https://fd.nl/economie-politiek/1222059/rotterdam-verliest-zaak-milieuzone-binnenstad

Oude benzineauto's mogen voorlopig weer in Rotterdamse milieuzone
http://www.omgevingsweb.nl/samenvatting/134904

Oude benzineauto's mogen voorlopig Rotterdamse milieuzone weer in
http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/257539/oude-benzineautos-mogen-voorlopig-rotterdamse-milieuzone-weer-in.html

Oldtimerbezitters weer vol gas de milieuzone in
https://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2017/10/oltimerbezitters-weer-vol-gas-de-milieuzone-in

Blijdschap over besluit milieuzone voor oude benzinewagens
https://www.ad.nl/rotterdam/blijdschap-over-besluit-milieuzone-voor-oude-benzinewagens~a5217031/

EINDE AAN SYMBOLISCHE MILIEUPOLITIEK IN ROTTERDAM
https://citroeniddsclub.nl/einde-aan-symbolische-milieupolitiek-in-rotterdam/

Bron: Metro Nieuws, Raad van State, Stichting Rotterdamse Klassiekers,

 

 

Klik voor een vergroting
Klik voor een vergroting

   
 
 

Klik voor een vergroting

   
 

ARCHIEF
 

 
   
  Kortgeding Raad van State inzake Nieuw Verkeersbelsuit (benzine)

28-09-2017 Vandaag diende een kort geding bij de Raad van State van de Rotterdammer Nico Meininger tegen het besluit van de gemeente om benzineauto’s die voor 1992 gebouwd zijn uit de milieuzone te weren. ... 

 
 

 

 
   
  Verbijsterd over nieuw verkeersbesluit Rotterdam

04-08-2017 Slechts 2 maanden en 10 dagen na de uitspraak van de rechter, die bepaalde dat benzine voertuigen weer welkom waren in Rotterdam, voert de Wethouder een nieuw verkeersbesluit in. Een besluit dat ... 

 
   
 
   
  Aangifte machtsmisbruik tegen Rotterdamse wethouder

07-08-2017 De Rotterdamse kunstenaar Joris Rockx heeft maandag aangifte van machtsmisbruik gedaan tegen wethouder Pex Langenberg (D66) van Mobiliteit en Duurzaamheid. Hij heeft dat gedaan ...
 

 
   
 
   
  Uw steun is nodig! Iedere vrijwillige
donatie is meer dan welkom.

10-08-2017 Wij krijgen vaak de vraag of er een manier is waarop jullie ons kunnen helpen. Ja die is er! Het is een vraag om financiële steun. Stichting Rotterdamse Klassiekers, advocaten en de vele procedures tegen de gemeente ...
 

 
 
       
  Home PROTEST Portret. Deel 1
  Informatie Stap 1: Deel je verhaal Portret. Deel 2
  Over de Stichting Stap 2: Teken de petitie Portret. Deel 3
  Contact Stap 3: Klacht indienen Portret. Deel 4
    Stap 4: Deel de Flyers Portret. Deel 5
  STICHTING Stap 5: Auto Flyers Portret. Deel 6
  Epistel Frank Stap 6: Twitter er op los Portret. Deel 7
  Open brief aan Pex Stap 7: Volg ons op FB  
  Betoog Sjoerd aan Pex Stap 8: Vrijwillige donatie Schorem Haarsnijder & Babier
  Brief Niels aan Pex   The Amazing Stroopwafels
  Oldtimer is duurzaam    
  Brandbrief V2 MILIEUZONE ARCHIEF (Tip!!)
  Wagenparkscan 2015 Garage Hamer Beeldbank & beeld archief
  Resultaten Grafiek SBS6 HvN Save the date
  Brief aan commissie VVD op pad Kom naar de meeting
  Verslag van commissie Open Rotterdam Concours d'elegance
  Links & Rapporten Radio Rijnmond Uitslag meeting
  Motie alternatieven TV Rijnmond Uitslag puzzelrit
  Vijf alternatieven Adem in Rotterdam Verslag van 12 maart 2016
    Elsevier 3 april G4 optocht
  Rotterdamse Klassiekers RTV Utrecht Verslag van 3 april G4 2016
  Milieuzone Rotterdam ZONEmagazine (Tip!!) Media aandacht 2 mei 2016
  Milieuzone Amsterdam   Verslag van 12 maart 2017
 

DEZE AUTO'S GAAN DE STRIJD AAN

     
Auto 1 t/m 20 Auto  81 t/m 100 Auto 161 t/m 180
Auto 21 t/m 40 Auto 101 t/m 120 Auto 181 t/m 200
Auto 41 t/m 60 Auto 121 t/m 140 Auto 201 t/m 220
Auto  61 t/m 80 Auto 141 t/m 160 Auto 221 t/m 240
     
     

Steun de Stichting Rotterdamse Klassiekers
met een vrijwillige donatie.

 

SHARE SOCIAL MEDIA

 

 


Teken de petitie !!! Klik »»hier«« en doe mee!